Privacyverklaring VEM

Dit is de privacyverklaring van de Vereniging Eindhovense Manege, gevestigd aan Roostenlaan 313, 5644 BR Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40235091, hierna te noemen: ‘de VEM’.

 

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel je vraag dan gerust per e-mail aan: privacy@eindhovensemanege.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
De VEM verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
- KNHS relatiegegevens
- Functie/rol/vrijwilliger binnen vereniging


Verwerkingsdoelen
De VEM verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw (contributie) betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of clubblad
- Verzenden van uitnodigingen voor activiteiten en/of evenementen
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren


Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
De VEM verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Bewaartermijn persoonsgegevens
De VEM bewaart je persoonsgegevens gedurende de looptijd van je lidmaatschap voor de eerder genoemde verwerkingsdoelen. In de financiële administratie worden de gegevens voor 7 jaar bewaard. Daarna worden jouw persoonsgegevens uitsluitend bewaard voor historische doeleinden, zoals het versturen van uitnodigingen voor een reünie.


Website
De website van de VEM gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de VEM. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De VEM raadt je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.


Publicatie van uitslagen en  foto’s
Uitslagen van wedstrijden kunnen worden gepubliceerd op onze website, in het clubblad en in onze nieuwsbrief. Foto’s en video’s gemaakt tijdens activiteiten in en rond de manege, kunnen worden gebruikt op onze website, in onze presentatie in de foyer, in ons clubblad, in onze nieuwsbrief en op social media. Indien je een foto verwijderd wilt hebben, laat ons dit dan even weten en wij halen de foto weg.


Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de VEM. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@eindhovensemanege.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.


Beveiliging persoonsgegevens
De VEM neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@eindhovensemanege.nl.


Minderjarigen
Indien je je als minderjarige wenst te registreren, dien je hiertoe expliciete toestemming van jouw ouder of voogd te overleggen.


Wijziging van het privacy beleid
De VEM past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om dit up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt je dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de VEM er alles aan doen om je per e-mail en via de website te informeren.


Contactgegevens
Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of de VEM wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens, kun je contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke:       Ledenadministratie VEM
E-mail:                          privacy@eindhovensemanege.nl
Adres:                           Roostenlaan 313, 5644 BR Eindhoven


Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Eindhoven, 24-05-2018